BoligJobordningen, bedre kendt som håndværkerfradraget, trådte i kraft første gang den 1. juni 2011 og skulle have været afskaffet med udgangen af 2014.

Efter regeringsskiftet blev håndværkerfradraget for 2015 genindført med tilbagevirkende kraft og gælder for hele 2015.

Håndværkerfradrag er fradrag der gives på op til kr. 15.000,00 inklusive moms. Der gives alene fra-drag for arbejdsløn. Der gives ikke fradrag for køb af materialer.

Håndværkerfradraget kan også udnyttes af lejere, andelshavere og ejerlejlighedsejere, blot de selv betaler for arbejdet, har retten til vedligeholdelse og bor i boligen mens arbejdet bliver udført.

De der kan få håndværkerfradrag i en husstand, er ægtefæller og hjemmeboende børn over 18 år.

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget som de har lyst til, uanset hvem, der har betalt.

Øvrige medlemmer af hustanden kan kun få håndværkerfradrag, hvis de har betalt et beløb svarende til fradraget enten til den håndværker, der har udført arbejdet, eller til den i husstanden, der har udlagt omkostningen til betaling af håndværkeren.

For at udnytte håndværkerfradraget for 2015 skal arbejdet være udført i 2015 og være betalt senest 29. februar 2016.

Hvilke udgifter kan der gives fradrag for 2011-2015.

Det er muligt at udnytte håndværkerfradraget på sædvanlige udvendige arbejder på ejendommen, såsom reparationer, renovering og isolering og udskiftning af tag, vinduer, døre mm, maling og isolering af ydervægge, fornyelse eller etablering af dræn, radonsikring, arbejde på solanlæg m.m.

Indvendigt kan håndværkerfradraget udnyttes til reparation og fornyelse af køkken og bad, almindelige gulvarbejder, brandsikring, installation eller udbedringer af ventilation, vand- og afløbs- og elinstallationer, reparation/udskiftning af varmeanlæg samt almindeligt male- og tapetserarbejde.

Herudover er det muligt at udnytte håndværkerfradraget til almindelig service i hjemmet så som ren-gøring, vinduespudsning, børnepasning samt almindeligt havearbejde.

Håndværkerfradraget kan ikke benyttes til eksempelvis etablering af terrasser, indkørsler, opsætning af lofter, etablering af sauna, spabad og swimmingpools, bygning af carport/ garage og lignende.

På SKATs hjemmeside kan man hente en detaljeret liste over, hvilke arbejder der kan og ikke kan gives fradrag for.

Håndværkerfradraget 2016 og 2017

For skatteårene 2016 og 2017 er der mellem et flertal i folketinget indgået en aftale om en ny grøn boligJobordning. Loven er endnu ikke endeligt vedtaget, men dette forventes at ske inden for en nær fremtid. Det er, som navnet antyder, en ordning, hvor der gives fradrag til klima- og energiforbedringsarbejder på ejendommen.

Det er den samme personkreds som efter den gamle ordning, der kan udnytte håndværkerfradraget.

Der gives fradrag for op til kr. 12.000,00 pr. person for energirenovering og klimatilpasninger m.v. samt kr. 6.000,00 pr. person for serviceydelser i hjemmet så som rengøring, børnepasning m.v.

Der kan samlet gives fradrag på maksimalt kr. 18.000,00 pr. person.

De ydelser, der kan gives fradrag for til klimaforbedring (kr. 12.000,00), er bl.a. arbejde til energibe-sparelser så som isolering, udskiftning af vinduer til energirigtigt glas, installation af intelligent varme-, ventilation- og lysstyring, arbejder på solanlæg, udskiftning til mere energirigtig varmeforsyning, energirådgivning. Der gives fradrag for arbejder til klimasikring som eksempelvis udskiftning af faste belægninger til vandgennemtrængende belægninger og lignende grønne ydelser. Forbedring af den digitale infrastruktur så som tilslutning til bredbånd, vil også være omfattet af ordningen.

Fradrag for serviceydelser i hjemmet (kr. 6.000,00) er de samme som under den gamle ordning.

Således oplyser du fradraget til SKAT

Du kan selvangive håndværkerfradraget, ved på SKAT’s hjemmeside at at logge på ”Tast Selv”, ”Æn-dre årsopgørelse eller indberet selvangivelse”, skriv den samlede udgift til arbejdsløn på servicefra-drag i rubrik 460.

Husk dokumentationen.

Det er vigtigt at gemme dokumentation for de arbejder, man ønsker fradrag for, typisk i form af en faktura med oplysning om virksomhedens navn, CVR-nummer, dato, oplysning om arbejdets art, hvor arbejdet er udført og en specifikation af arbejdsløn. Betalingen skal være sket ved betalingskort, overførsel via bank/netbank eller på indbetalingskort, og skal kunne dokumenteres. Der må således ikke være betalt kontant.

Hvis arbejdet, eksempelvis service i hjemmet, er udført af en privatperson, skal du have modtaget en serviceerklæring fra den der har udført arbejdet. Serviceerklæringen kan hentes på SKAT’s hjemme-side, og skal indeholde oplysninger om navn, adresse, cpr.nr. og bankkonto for den person der har udført arbejdet, samt en beskrivelse af hvilket arbejde der er udført og lønnen herfor.

Glemt fradraget for 2012-2014?

Selv om du har glemt at indberette dit håndværkerfradrag for skatteåret 2012-2014, er det stadigvæk muligt at få fradraget, blot det kan dokumenteres, at arbejdet er udført i de respektive skatteår og at der er betalt senest den 28. februar i det efterfølgende skatteår.