I 2016 fik Pakkerejse-Nævnet 30,5 pct. flere klager i forhold til året før. Klagerne har især omhandlet utilfredshed med standarden på hotellet og dets faciliteter og/eller ændret transport og forsinkelser.

Pakkerejseloven regulerer dine rettigheder som rejsende på en pakkerejse. For at rejsen er omfattet af pakkerejseloven, skal rejsen omfatte mindst to af følgende elementer: Transport, indkvartering eller anden turistmæssig ydelse, som udgør en væsentlig del af rejsen. Rejsen skal desuden vare mindst 24 timer eller omfatte en overnatning.

Pakkerejseloven indeholder en række bestemmelser, der beskytter køberen, navnlig i tilfælde af mangler ved rejsen. Når du har bestilt en pakkerejse, er du desuden omfattet af Rejsegarantifondens beskyttelse, hvis rejsearrangøren skulle gå konkurs. Pakkerejseloven er resultatet af Danmarks im-plementering af et EF-direktiv fra 1990 om pakkerejser. Der gælder derfor tilsvarende regler i de øvri-ge medlemslande for køb af pakkerejser. Pakkerejse-Nævnet behandler klager over pakkerejser der er arrangeret og/eller solgt af en virksomhed i Danmark. Har du købt din rejse i udlandet eller på en udenlandsk hjemmeside kan du klage via. det danske Forbruger Europa kontor. Du kan læse mere herom på www.forbrugereuropa.dk.

I pakkerejseloven gælder der forskellige regler afhængig af om manglen er indtrådt inden rejsens påbegyndelse, eller først indtræder efter rejsens påbegyndelse. Mangler der er indtrådt inden rejsens påbegyndelse, kan f.eks. være at arrangøren ikke kan opfylde aftalen, uden at et eller flere vilkår ændres, eller rejsen må aflyses. Mangler der er indtrådt efter rejsens påbegyndelse kan f.eks. være at indkvarteringen er dårligere end aftalt eller planlagte udflugter aflyses, m.v.

Hvis du oplever at din pakkerejse har en mangel, er det vigtigt, at du reklamerer til rejsebureauet in-den rimelig tid efter, at du er blevet opmærksom på manglen, da du i modsat fald vil miste retten til at gøre manglen gældende. Hvis rejsebureauet ikke i ordrebekræftelsen har gjort dig opmærksom på, at der skal reklameres inden rimelig tid kan arrangøren dog ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation.

Du skal give rejsebureauet en rimelig frist til at svare på din henvendelse. En frist på 4 uger vil sæd-vanligvis være passende, men hvis bureauet oplyser en anden frist, skal du afvente denne frist. Hvis rejsebureauet ikke svarer inden fristen, skal du sende en rykker, hvor du giver rejsebureaet en yderli-gere frist på 8 dage til at svare.

Svarer rejsebureauet ikke, eller er du ikke tilfreds med rejsebureauets svar, kan du klage til Pakkerej-se-Ankenævnet. Du skal kontakte Pakkerejse-Ankenævnet inden 6 måneder fra din sidste kontakt med rejsebureauet, ellers vil din klage blive anset for at være indgivet for sent, og du vil miste retten til at få din sag behandlet hos Pakkerejse- Ankenævnet. Dog skal der som minimum være forløbet 1 år fra du første gang klagede til bureauet efter hjemkomsten, for at din klage vil blive anset for at være indgivet for sent.
Har du helt eller delvist fået medhold i din klage hos Pakkerejse-Nævnet og undlader rejseburet inden 30 dage, at meddele til Pakkerejse-Nævnet, at rejsebureauet ikke vil rette sig efter afgørelsen, har du mulighed for at få tvangsfuldbyrdet afgørelsen ved fogedretten. Du skal selv rette henvendelse til fogedretten herom.

Hvis rejsebureauet inden 30 dage meddeler Pakkerejse-Nævnet, at rejsebureauet ikke vil rette sig efter afgørelsen, kan du indbringe afgørelsen for domstolene.

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du kontakte Konkurrence- og Forbruger-styrelsen, der vil hjælpe med det praktiske samt dække udgifterne i forbindelse med behandlingen af retssagen – herunder en eventuel retsafgift, rimelige udgifter til advokatbistand, evt. selvrisiko ved retshjælpsforsikring, evt. sagsomkostninger til modparten fastsat af retten, og andre rimelige udgifter afholdt i forbindelse med retssagen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil dog i forbindelse med din henvendelse, foretage en vurdering af din mulighed for at få medhold under en efterfølgende retssag. Hvis det må anses for åbenbart, at du ikke vil kunne få medhold, vil der ikke kunne opnås bistand efter ordningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder og hvordan du klager på Pakkerejse-Ankenævnets hjemme-side, www.pakkerejseankenaevnet.dk.