I Danmark er der let adgang til at registrere domænenavne, men det betyder desværre også, at der ganske ofte finder et misbrug sted, typisk i form af udnyttelse af eksisterende virksomheders navne og kendetegn, hvor misbrugeren forsøger at ”stjæle” kunder.

Denne type krænkelser kan behandles ved domstolene, hvor der både kan nedlægges fogedforbud mod anvendelse af et domænenavn, og der kan kræves erstatning, hvis krænkelsen er ekstra grov. Det er desværre ofte dyrt, og tager lang tid at gennemføre en sådan sag ved domstolene.

På denne baggrund blev der tilbage i år 2000 oprettet et alternativt konfliktløsningssystem ved oprettelse af Klagenævn for Domænenavne, der behandler klager om uberettigede registreringer af domænenavne under .dk-domænet.

Klagenævnet kan tage stilling til, om den der har foretaget registreringen af et givent domænenavn, er berettiget til at besidde det, og således, at klagenævnets reaktionsmuligheder primært er at overføre, slette eller opretholde et domænenavn.

Klagenævnet tager stilling til, om der ved registreringen er sket en overtrædelse af Lov om Internetdomæner, der i § 25 fastsætter, at en registrant ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Hermed henvises til gældende dansk ret for domænenavne, det vil sige, om domænenavnet krænker en andens varemærke, selskabsnavn eller personnavne.

Herudover er der i loven en bestemmelse om, at man ikke må registrere og opretholde en registrering af et domænenavn, alene med det formål, at domænenavnet skal videresælges eller udlejes. Det betyder, at man f.eks. ikke må registrere et domænenavn, som svarer til en anden virksomheds navn eller kendetegn, for derefter at forsøge at sælge det til vedkommende eller en konkurent.

Ankenævnet kan dog ikke tage stilling til, om en eventuel registrering af et domænenavn og brug har medført krænkelse i et sådan omfang, at der er krav på erstatning, og hvis den krænkede således i disse sager vil kræve erstatning, skal det til stadighed afgøres ved de almindelige domstole.

Man kan læse nærmere om klagenævnet på klagenævnets hjemmeside – www.domaeneklager.dk, og hvor der blandt andet er en omfattende samling af afgørelser fra klagenævnet, ligesom der er blanketter til brug for indgivelse af klager.

Klagenævnet afsluttede i 2016 173 sager, og hvoraf det i 82 af sagerne gav klageren medhold. En typisk sagsbehandlingstid er 4-5 måneder. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter afgørelsen er meddelt på parterne.