Den 1. juli 2015 trådte der ændringer i boligreguleringsloven i kraft, der pålægger udlejer af beboelsesejendomme at udarbejde en plan for en ejendommens vedligeholdelse i den kommende 10 års periode.

Reglen gælder for alle udlejere af privat beboelsesejendomme, der pr. 1. januar 1995 indeholdt mere end 6 beboelseslejligheder, og som er beliggende i en kommune, hvor reglerne om omkostningsbestemt husleje er gældende.

Reglerne er således gældende i Helsingør Kommune.

Undtaget fra reglerne er dog ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, og hvor ejeren af de udlejede ejerlejligheder ikke har en bestemmende indflydelse i ejerforeningen, selv om ejendommen som helhed pr. 1. januar 1995 var omfattet af reglerne.

Vedligeholdelsesplanen skal være udarbejdet inden den 1. juli 2016, og det skal være en ”rullende” 10 års vedligeholdelsesplan, der hvert år inden den 1. juli skal opdateres.

I ejendomme med beboerrepræsentation skal vedligeholdelsesplan udarbejdes i samarbejde med beboerrepræsentanterne, og udlejer har pligt til hvert år at indkalde disse til et møde til drøftelse af vedligeholdelsesplanen og den årlige revision og ajourføring af planen.

Planen skal omfatte en planlagt periodisk vedligeholdelse af ejendommen i den kommende 10 års periode og omfatte samtlige større vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for at ejendommen er i forsvarlig stand.

Endvidere skal det af vedligeholdelsesplanen fremgå, hvornår vedligeholdelsesarbejderne forventes udført, og endvidere et overslag over de udgifter, der er nødvendige for at efterleve planen.

Planen skal omfatte den udvendige vedligeholdelse af f. eks. tag, facade og vinduer samt tekniske installationer i form af varmeinstallation, kloak m.v.

Når planen er udarbejdet, skal lejerne have adgang til at gennemgå vedligeholdelsesplanen, og udlejer skal således udlevere den på anmodning, idet der dog ikke er en pligt for udlejer til at udsende den til samtlige lejere på eget initiativ.

Udlejer kan også vælge at gøre den tilgængelig via en hjemmeside, så lejerne på den måde har adgang til den.

Der er ikke decideret formkrav til vedligeholdelsesplanen, men der er givet nogle retningslinjer om, hvilket indhold den skal have i vejledning af 12. januar 2016, nr. 9010 ”om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme”

I henhold til vejledningen vil udgiften til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan være en driftsudgift, der kan medtages som en selvstændig post på ejendommens driftsbudget. Første års udgift, der formodes at være betydelige større end den løbende revision af vedligeholdelsesplanen, kan medtages som en nødvendig og rimelig udgift, alene svarende til ydelsen på et sædvanligt 20 års realkreditlån med et kontantprovenu svarende til de afholdte udgifter.

Tvister vedrørende vedligeholdelsesplanen afgøres af huslejenævnet, og konsekvensen for en udlejer, der ikke har udarbejdet en vedligeholdelsesplan er betydelige. Udlejer mister retten til at opkræve de beløb, der afsættes efter boligreguleringslovens §§ 18 og 18b til vedligeholdelse, fra det tidspunkt lejerne har indbragt en sag herom for huslejenævnet og indtil en vedligeholdelsesplan er udarbejdet og udleveret til de lejere der har anmodet herom.

Såfremt udlejer ikke udfører de arbejder, der er anført i vedligeholdelsesplanen, er det de almindelige regler i lejeloven omkring vedligeholdelsespåbud der finder anvendelse. Det blotte faktum, at et vedligeholdelsesarbejde er anført i vedligeholdelsesplanen, er således ikke tilstrækkeligt til at huslejenævnet, efter de gældende regler, vil kunne pålægge udlejer at udføre disse, hvis udlejers forpligtelse til at holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige, i øvrigt er opfyldt. Er et givet arbejde dog medtaget i vedligeholdelsesplanen, er det dog formentlig udlejeren, der har bevisbyrden for at arbejderne ikke har været nødvendige alligevel.

Det må forventes, at reglerne giver anledning til en del tvister i huslejenævn og ved boligretterne.