Den helt rigtige strategi til at få et højere afkast end markedsafkastet har været eftersøgt igennem generationer. Der er dem som hævder, at dette ikke lader sig gøre på lang sigt. Dette til trods, så er der adskillige levende beviser på, at en sådan strategi findes – tilmed en strategi, der ikke inkluderer øget risikotagning.

Den traditionelle lærdom

Der hersker i dag en udbredt opfattelse af, hvorledes du bedst muligt og i overensstemmelse med din risikoprofil bør investere din opsparing. Denne opfattelse er funderet på præmissen omkring, at du udelukkende kan øge dit afkast via øget risikotagning, og den er rodfæstet i traditionelle teorier og antagelser omkring fancy termer som det efficiente marked, betaværdier, volatilitet som udtryk for risiko, og diversificering som kuren mod alle onder. Alt sammen noget der havde sit udspring helt tilbage i starten af 1950erne, hvor først Harry Markowitz publicerede sin banebrydende artikel omkring porteføljeteori og vigtigheden af spredning, og hvor William Sharpe og Eugene Fama senere elaborerede på dennes arbejde og satte fokus på, hvordan risiko var direkte afledt af volatiliteten (udsvingene) i de investerede værdipapirer, og hvordan det efficiente marked bevirkede, at ingen kan gøre sig nogen forhåbninger om på sigt at generere et højere afkast end markedsafkastet – uden at forøge risikoen. Netop ud fra antagelsen at al information er tilgængelig for alle investorer, og at aktiekursen derved afspejler den sande underliggende værdi af den pågældende aktie.

Dette er alt sammen den lærdom, som der til stadighed undervises i på økonomistudiet, og som store dele af den finansielle sektor i vid udstrækning har taget til sig, som den udbredte praksis, når kunderne skal rådgives omkring investeringer.

Er der en anden og bedre vej?

Warren Buffett, en af de mest anerkendte investorer i vor tid, har engang sagt følgende: ”Traditional wisdom is often long on tradition and short on wisdom”. Han bifalder ikke de gængse teorier, uagtet deres efterhånden lange levetid og store udbredelse. Han tilslutter sig den lille gruppe af fremtrædende investeringsguruer, der gør tingene anderledes, og som har bevist over tid, at man rent faktisk kan skabe et større afkast end markedsafkastet – markedet er med andre ord IKKE efficient. Ihvertfald ikke på den korte bane. Her er det meget betinget af psykologi og midlertidig popularitet. Som Benjamin Graham engang udtalte: ”In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine”.

Aktiekurser vil hele tiden fluktuere og momentvis afvige fra den underliggende virksomheds egentlige værdi. Disse udsving, af kortere eller længere varighed og størrelse, er netop det, der skaber muligheden for at finde virksomheder, der er midlertidigt forkert prissat for den enkelte investor.

Se aktieudsving som din ven, ikke din fjende!

Det traditionelle syn på risiko er, at jo mere volatil en aktie er, altså jo mere den fluktuerer op og ned i kurs, des mere risikabel er den. Dette synspunkt appellerer til, at man bør finde aktier med mindre volatilitet, hvis man ikke ønsker en stor risikoeksponering. Men her kan der igen stilles spørgsmålstegn ved det underliggende rationale. Hvorfor skulle en aktie nødvendigvis være mere risikabel blot fordi den fluktuerer meget i pris? Hvis risikobegrebet anskues ud fra ordbogsdefinitionen, sandsynligheden for at lide tab, så får volatilitet pludselig en helt anden betydning. Så er den overordnede udfordring for at mindske risiko i stedet at finde en aktie, for hvilken en underliggende værdi kan approksimeres med en grad af sikkerhed ud fra en grundig foranalyse, og derefter håbe på stor nedadgående volatilitet, altså kursfald, forårsaget af irrationalitet i markedet. Dette vil på sigt udmønte sig i en oplagt mulighed for at købe den pågældende aktie på tilbud. Her handler det blot om at købe med en betragtelig sikkerhedsmargin i forhold til den approksimerede værdi på aktien, således at en negativ fejlestimering af denne værdi stadig vil resultere i en god investering. Så lad dig ikke afskrække af aktieudsving, men se dem som en mulighed for at skabe et merafkast uden at tage ekstra risiko.

Fokusér på få aktier frem for stor spredning

Et andet traditionelt aspekt, der ofte fremhæves i forhold til at mindske risiko i en portefølje, er, at det er helt essentielt med en enorm spredning på sine investeringer (også inden for samme aktivklasse, eksempelvis aktier) – her anbefales ofte at købe sig ind i flere hundrede forskellige aktier, eventuelt via en investeringsforening, for så kan det da ikke gå helt galt!! Dette er for så vidt også rigtig og kan være en fornuftig ide for en ”know nothing” investor. Er man derimod en ”know something” investor, så er vejen til et ekstraordinært godt og langsigtet afkast ikke at sprede sig, men derimod at fokusere sine investeringer på et fåtal af værdipapirer – i en ren aktieportefølje kunne det være helt ned til mellem 8-16 forskellige aktier.

Inden for risiko arbejdes der dels med systematisk risiko, som er risikoen for at aktiemarkedet som helhed går op og ned, og dels med ikke-systematisk risiko, som er risikoen på den enkelte aktie. Den systematiske risiko kan man ikke reducere via spredning inden for kun én aktivklasse som aktier. Den ikke-systematiske risiko derimod kan man gardere sig mod via en stor spredning. Dog er der lavet statistiske udregninger, der konkluderer, at man kan eliminere 81% af denne risiko ved blot at have 8 aktier i sin portefølje, 93% ved 16 aktier og 99% ved 500 aktier. Som det nok bemærkes, så er effekten i forhold til at minimere risiko ved at tilføje nye aktier til sin portefølje lille, allerede ved et forholdsvis begrænset antal aktier – så der røg argumentet for den store spredning! Samtidig er det positive afkastpotentiale væsentligt større ved at fokusere på kun et fåtal af gode aktier, da effekten af store stigninger på nogle af aktierne i porteføljen vil være større jo færre aktier, der er – endnu et argument for ikke at sprede for meget! Det sidste argument er selvsagt, at det er langt nemmere at sætte sig ind i og monitorere få aktier, end det er at skabe sig et overblik over flere hundrede forskellige aktier – dette er i sig selv med til at mindske risikoen.

Så kort og godt, hvis du ved, hvad du laver, og har udarbejdet en god foranalyse samt udvalgt aktier med en stor sikkerhedsmargin, så vil fokus-investering være din vej til et højere langsigtet afkast uden at påtage dig ekstra risiko – snarere tværtimod.

Har du spørgsmål omkring investering, så kontakt Dyrberg Invest på md@dyrberginvest.com eller på tlf. 26460152.