Indskydergaranti. Frem til 30.9.2010 har du intet at frygte.

Dine indeståender er nemlig dækket 100% af henholdsvis garantifonden med
50.000 euro (cirka 375.000 kr.) samt statsgarantiordningen via ubegrænset
dækning (bankpakke 1).

Men når september bliver til oktober og bankpakke 1 udløber så ser situationen således ud:

Garantifondens dækning fordobles til 100.000 euro (cirka 750.000 kr.) men statsgarantiordningen forsvinder.

Hvad er Garantifonden for Indskydere og Investorer?

Det er en privat, selvejende institution der er oprettet ved lov, og dens
bestyrelse udpeges af Økonomi- og Erhvervsministeren. Garantifonden gælder både
for privatpersoner og selskaber, der har indlån og værdipapirer i danske institutter.

Hvornår dækker Garantifonden?

Garantifonden dækker i vidt omfang det, du taber, hvis dit institut går konkurs.
Garantifonden dækker, med op til et vist beløb, både tab af indlån samt tab, hvis
instituttet ikke leverer dine værdipapirer tilbage.

Hvordan gøres dækningen op?

Dækningen er p.t. på de 50.000 euro (cirka 375.000 kr.) og ændres som nævnt ovenfor
til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) den 1. oktober 2010.

Kontante indlån dækkes op til et beløb svarende til 100.000 euro fra 1.10.2010.

Garantifonden dækker dine kontante navnenoterede indlån op til et beløb svarende til
100.000 euro. Har du lånt penge i dit institut, bliver det beløb, du skylder, trukket
fra dine indlån. Det betyder, at det beløb, som dækkes af Garantifonden, er indlån i
instituttet fratrukket gæld til instituttet. Ved opgørelsen medtages også tilgodehavender
og skyldige renter til og med datoen for instituttets konkurs.

Visse særlige indlån dækkes fuldt ud

Det vil sige, at selvom indlånet overstiger et beløb svarende til 100.000 euro, bliver
sådanne indlån dækket af Garantifonden uden fradrag af eventuel gæld til pengeinstituttet.

Særlige indlån er blandt andet opsparingsordninger oprettet i henhold til lov som eksempelvis
indekskonti, kapitalpensionskonti, selvpensioneringskonti, ratepensionskonti, børneopsparingskonti,
boligopsparingskonti, uddannelsesopsparingskonti og etableringskonti.

Fælles konti og fælles værdipapirdepoter med flere ejere

Ejer flere personer i fællesskab kontante midler, skal hver person betragtes som selvstændig
indskyder, forudsat at personerne er noteret som ejere af kontoen. Hver indskyder kan få dækket
tab af Garantifonden med op til et beløb svarende til 100.000 euro.

Ejes værdipapirer i fællesskab, gælder det samme, nemlig at hver ejer kan få dækket tab
af Garantifonden, dog med op til 20.000 euro, forudsat at investorerne er noteret som
ejere af værdipapirdepotet.

Er ejeren af de kontante midler/værdipapirdepoter en juridisk person som f.eks. et selskab
eller forening, betragtes denne som én indskyder.

Hvad Garantifonden ikke dækker

Garantifonden dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer og andre dokumenter, herunder
kapitalbeviser, der er udstedt af instituttet selv.

Læs evt. mere på www.garantifonden.dk