1. Optimer din pensionsopsparing

2. Håndværkerfradrag

3. Gaver til nærmeste og/eller velgørende formål

4. Invester til solcelle-anlæg

5. Salg af tabsgivende aktier

6. Bruttolønsordning

7. Er du pensionist så tøm din konto inden 31.12

8. Undgå restskat

Ser her hvordan du gør:

1. Pension
Hvis du ønsker at omlægge din kapitalpension til alderspension, således at du spare 2,7 % i afgift, så er sidste frist den 31.12.2014. Desværre er der allerede mange selskaber der har meddelt, at de ikke kan nå at omlægge flere i indeværende år. Derfor håber og tror de fleste også på at politikkerne forlænger fristen ind i 2015.

Du skal være meget opmærksom på omlægning af din kapitalpension, hvis den er investeret i værdipapirer eller har en høj garanteret rente! Søg råd og vejledning hos en uvildig økonomisk rådgiver hvis dette er tilfældet.

I 2014 kan du indsætte følgende beløb på pension:
– Kr. 28.100 uden skattefradrag på Alderspension
– Kr. 50.900 efter am-bidrag på ratepension eller ophørende livrente
– Ubegrænset på livsvarig livrente, med fuld fradragsret.

Betal op til 30 % af overskuddet til en pension hvis du er selvstændig
Selvstændigt erhvervsdrivende kan indbetale op til 30 % af årets overskud og få fuldt fradrag herfor. Hvis der eksempelvis har været et overskud på 250.000 kr., kan der foretages et kapitalindskud på 75.000 kr. med fuld fradragsret i indkomståret. Du kan dog altid indsætte op til 50.900 kr. efter am-bidrag på ratepension eller ophørende livrente.

Vær opmærksom på at du fra og med 2015 kun kan få fuldt fradrag for de første 51.700 kr. (2015) du indbetaler til din ratepension eller ophørende livrente.

Selvstændige bør som udgangspunkt altid søge råd og vejledning hos en uvildig pensionsrådgiver.

2.Håndværkerfradrag
2014 er sidste år hvor du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. pr. person i husstanden over 18 år. De 15.000 kr. er vedrørende arbejdsløn for en af de mange energi- og forbedringspunkter der er på listen, du kan se på www.skat.dk

Du kan ikke få håndværkerfradrag for 2014, hvis arbejdet først udføres i 2015, selvom arbejdet er forudbetalt senest den 31. december 2014. Så det er ved at være absolut sidste chance.

3. Gaver
“Giv med en varm hånd i stedet for at være den rigeste på kirkegården”

Du kan afgiftsfrit give op til 59.800 kr. (2014) til børn, børnebørn, forældre altså lige linie. Er i eksempelvis et forældrepar der ønsker at give en afgiftsfri gave så kan i give jeres barn op til 119.600 kr. (2014). Hvis i ønsker at give en større gave, så skal der betales en gaveafgift på 15 %, hver her opmærksom på at afgiften bliver billigere hvis det er giver der betaler afgiften.

Du kan også give velgørende foreninger/formål en gave, og her kan du få fradrag optil 14.800 kr. (2014) Vær opmærksom på den særlige regel ved 10 års binding. Husk at giv dit cpr. nr. således at det automatisk bliver indberettet til SKAT. Se eventuel de godkendte foreninger her: www.skat.dk

4. Invester i solcelle-anlæg
Få fradrag i topskatten ved køb af anparter i eksempelvis solcelle anlæg.

Anpartsinvesteringer kan være en ganske udmærket investering, både før og efter skattefradragene. Ønsker du at investere i et anpartsprojekt, og betaler du topskat dvs. at du i 2014 har en indkomst over 449.100 kr. efter am-bidrag, så kan du med fordel gøre dette inden 31.12. Hvis du skal have glæde af fradragene allerede i indeværende skatteår.

Hvis du vælger et K/S solcellepark projekt er fidusen, at du som investor ikke hæfter personligt, da långiver typisk kun har sikkerhed i solcelleceparken, hvilket giver større økonomisk sikkerhed end hidtil. Samtidig er afsætningen af den strøm, solcellerne producerer, typisk garanteret af regeringen i det pågældende land – eksempelvis i Tyskland. Men der er naturligvis også risici ved solcelleprojekter, som du skal sætte dig grundigt ind i før en investering.

I 2014 er grænsen for topskat på 449.100 kroner, efter AM-bidrag er fratrukket. Solcelleprojekter i K/S-form betaler sig kun, hvis du har en større indkomst i topskatten.

Uanset valg af anparter bør du, som altid, være uhyggelig varsom og undersøge forholdene nøje, før du investere i sådanne projekter. Det kan være en rigtig god ide at søge uvildig rådgivning inden du investere.

5. Sælg tabsgivende aktier
Reducer skatten på dine udbytter

Hvis du har aktier på det regulerede marked med tab, kan du overveje at sælge, da tabet kan modregnes i modtaget udbytte og aktiegevinster på andre aktier på det regulerede marked.
Køb eventuelt aktien igen ? men ikke samtidig med salget.

Hvis du fortsat har tiltro til aktien, du har solgt for at få det skattemæssige tab, kan du købe aktien igen, men vent for nogle dage, så skattevæsnet ikke underkender transaktionen.
Sælg til dig selv

Som alternativ til at sælge kan du overføre dine aktier på et reguleret marked til et privat pensionsdepot. Herved opnår du:

At realiserer et tab, som kan udnyttes i henhold til ovenstående.
Evt. fradrag for værdien af indskuddet.
Evt. værdistigninger på de overførte aktier samt en lavere beskatning på 15,3 %. Ved salget til egen pension skal du være opmærksom på de almindelige retningslinjer for indskud jf. ovenstående under pension.

6. Bruttolønsordningen
Har du en god og fleksibel arbejdsgiver kan du med fordel drøfte mulighederne for ekstra personalegoder.

Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (fx telefon, bredbånd, massage, uddannelse eller aviser).

 • Du kan aftale med din arbejdsgiver at få en del af lønnen i form af et gode.
 • Nogle betingelser skal være opfyldt, for at du kan få en bruttolønsordning.
 • Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
 • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.
 • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
 • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

Eksempler på personalegoder hvor der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag

De mest almindelige er:

 • Fri kost og logi
 • Fri bil
 • Fri telefon

Sundhedsforsikring- og behandling.

Eksempler på skattefrie personalegoder

Uddannelsesudgifter, hvis de har arbejdsmæssig relevans.
Parkeringsplads eller BroBizz, som bruges i forbindelse med arbejde.
Enkeltstående firmafester og -arrangementer, frugtordninger og lignende.

7. Tøm din konto

Du kan kun få ældrecheck, hvis du den 31. december året har ret til folkepension. Du kan ikke få ældrecheck, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Din personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om du kan få ældrecheck. Du kan ikke få ældrecheck, hvis din såkaldte “likvide formue” er over 80.300 kr. (2014) Den likvide formue er:

 • indestående i pengeinstitut
 • kontanter
 • obligationer
 • pantebreve
 • aktier

nedsparingslån, investeringsforeningsbeviser og andre værdipapirer.

Likvid formue i udlandet har også betydning for beregningen.

Vær opmærksom på, at:

 • Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.
 • Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue pr. 31.12 regnet med.

Når vi siger tøm din konto, så skal du naturligvis overholde ovennævnte, dvs. at det beløb du hæver, skal således bruges på udgifter, bortgives som gave o.l.

Er du berettiget til ældrecheck, kan der også være mulighed for at du er berettiget til varmetillæg, helbredskort m.v. Så sæt dig godt ind i mulighederne, og søg evt. rådgivning herom hos borger.dk, ældresagen og/eller en uvildig økonomisk rådgiver.

8. Undgå restskat
Start med at tjekke din forskudsopgørelse for 2014, og forsøg fremadrettet at betale den “rigtige” skat i løbet af året. Så tjek evt. også din forskudsopgørelse 2015 nu hvor du er i gang.

Tjek følgende:

Løn

 • Fradrag for pension (husk du kan ikke længere få fradrag for indbetaling til kapitalpension)
 • Indbetaler din arbejdsgiver til din alderspension, skal dette beløb påføres som b-indkomst.
 • Har du fri bil, så kontroller værdien af fri bil, idet reglerne er ændret.
 • Har du fri bolig, så kontroller værdien af fri bolig.
 • Renteudgifter
 • Renteindtægter
 • Befordringsfradrag
 • Evt. børnebidrag
 • Gaver til familier og/eller velgørenhed

Når du har styr på ovennævnte og har optimeret din økonomi og herunder din skat, og du kan se, at der opstår en restskat så undgå renter og procenttillæg ved, at lave en frivillig betaling senest den 31. december 2014 (dog senest sidste bankdag i året) – og undgå helt at betale renter og procenttillæg.

Har du ikke pengene på kontoen den 31.12.2014, så betal restskatten så hurtig som muligt i 2015.