Skattereformen fjerner med virkning fra 1. januar 2011 momsfritagelsen for salg af fast ejendom og byggegrunde. Momspligten
omfatter salg af byggegrunde og nye bygninger eller visse ombyggede ejendomme. Endvidere kan væsentlig ombygning medføre, at
ejendommen bliver momspligtig.

Omfattet af momspligten

Omfattet af momspligten er byggegrunde og nye bygninger. Desuden omfatter momspligten overdragelse af brugsrettigheder til
ny bygning eller byggegrund ligesom overdragelsen af aktier eller anparter er omfattet, når besiddelsen heraf medfører
rettigheder over byggegrund eller ny bygning.

Det skal ligeledes bemærkes, at eksisterende bygninger som bliver ombygget i
væsentligt omfang ligeledes bliver omfattet af momspligten.

Nye bygninger er omfattet af momspligten

Nye bygninger bliver omfattet af momspligten. En bygning er ny før den tages i brug eller når den tages i brug indtil 5 år
efter bygningen er færdiggjort.

Såfremt en eksisterende bygning bliver ombygget i væsentligt omfang vil den ligeledes være omfattet af momspligten. Ved
en væsentlig ombygning menes en ombygning eller tilbygning, hvor værdien af arbejdet overstiger 50 % af salgssummen ved
det første salg eller 25 % af summen af det første salg ved salg af en ejendom med tilhørende grund.

Såfremt en bygning anses som en ny bygning vil flere på hinanden efterfølgende salg ikke ændre bygningens status, og den
vil stadig høre under bestemmelserne for nye bygninger.

Ved erhvervsdrivendes ejendomshandel skal der afregnes moms

Ved salg af byggegrunde og nye ejendomme efter 1. januar 2011 skal der afregnes moms, såfremt salget sker for en
erhvervsdrivende. Tilsvarende kan momsen af byggemodningsomkostninger og andre omkostninger tilknyttet byggegrunden eller
den faste ejendom fratrækkes. Fradragsretten gælder også til trods for at grunden er købt uden moms.

De byggemodningsomkostninger der er afholdt i tidligere år kan ligeledes fratrækkes. Der er som udgangspunkt ingen
forældelsesfrist på muligheden for at fratrække momsen for omkostninger vedrørende byggemodningen. Det er blot en
betingelse, at omkostningerne kan henføres til den eller de solgte grunde.

SKAT, ejendomshandel og momspligt

Der er fra SKATs side lagt op til, at det er tilstrækkeligt til at undgå momspligt, såfremt der foreligger en bindende
aftale ved udgangen af 2010. Skødet kan dermed godt underskrives i 2011. En betinget aftale som er underskrevet i 2010,
men hvor opfyldelsen af betingelserne sker i 2011, vil anses som opfyldt i 2011 og handelen er dermed momspligtig.

Privat ejendomshandel er uden momsmæssige konsekvenser

Der vil ikke være momsmæssige konsekvenser forbundet med privates salg af enkelte byggegrunde eller nyopførte ejendomme.
Det er tillige vores opfattelse, at priserne på byggegrunde og nyopførte ejendomme til private ikke vil stige som følge af
skattereformen.

Men påvirkningen af momspligten vil ske hos udbyderne. Dette skyldes at, udbuddet af ejendomme til beboelse er enormt, og
vil være retningsgivende for priser på nye ejendomme til beboelse.

Det kan være svært at forudsige, hvor stor en andel af momsen, der efter 1. januar 2011 kan overvæltes på køber. Det er
markedets forventning, at det umiddelbart bliver svært at hæve salgsprisen med det samlede momsbeløb overfor køberne pr.
1. januar 2011.

Det forventes, at der må imødeses særlige udfordringer vedrørende grunde, der er større end 1.400 kvm.

Sandsynligvis ingen prisstigning som følge af momspligten

Priserne på byggegrunde og nye ejendomme vil sandsynligvis ikke stige væsentligt som følge af momspligten fra 1. januar
2011. Handel mellem privatpersoner er ikke momsbelagt og vil dermed ikke være pålagt værdistigninger, ligesom prisniveauet
på nyopførte ejendomme vil være påvirket af prisen på eksisterende ejendomme.

For salg mellem erhvervsdrivende er der mulighed for, at prisen kan holdes på samme niveau som før byggegrunde og
nyopførte ejendomme blev momsbelagte. Dette skyldes, at køber vil have fradragsret for momsen i forbindelse med købet.
Det er dog vores opfattelse, at prisen på ejendommen eller grunden inklusive moms vil nærme sig det generelle prisniveau.

Køber skal samtidig holde sig for øje, at slutbrugerens omkostning kan stige som følge af momsen. Dermed vil der opstå en
mulighed for et tab for sælger. Det kan derfor være en fordel, at effektuere salg af byggegrunde og nyopførte ejendomme
inden årsskiftet.

Salg inden 1. jan. 2011 er ikke omfattet af momspligten

Momspligten træder i kraft den 1. januar 2011, og dermed vil alt salg som sker inden denne dato ikke være omfattet af
momspligten. Ligeledes vil ombygninger og tilbygninger som påbegyndes inden den 1. januar 2011 ikke være omfattet af
bestemmelserne og dermed være fritaget for momspligten.

Påbegynd ombygning og lign. før momspligten træder i kraft

Vi vil derfor anbefale, at eventuelle tilbygninger eller ombygninger på bygninger eller byggegrunde som bliver omfattet
af momspligten påbegyndes inden årsskiftet for at bevare status som momsfri.

Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt at der alene støbes et fundament inden udgangen af 2010. Der skal udover et
egentligt fundament også være en reel hensigt om at færdiggøre det projekterede projekt.

Momspligten kan betyde gode køb inden årsskiftet

Desuden kan det tænkes, at der vil kunne gøres gode køb op til årsskiftet, da udbydere af byggegrunde eller nyopførte
ejendomme er ivrige efter at effektuere et salg inden momspligten indtræder og en eventuel fortjeneste reduceres.

Det skal hertil bemærkes, at den prisstigning som vil blive påført en byggegrund sædvanligvis vil udgøre en mindre andel
af den samlede sum for en ejendom når et hus efterfølgende opføres herpå.