– Ny lovgivning skal sikre, at der sker hel eller delvis fritagelse for grundskyld af ejendomme, der er ramt af kystnedbrydning.

Hvis en ejendom er ramt af kystnedbrydning, og en del af ejendommens areal dermed er eroderet bort, har det før været sådan, at kommunerne fortsat var forpligtet til at opkræve fuld grundskyld på ejendommen. Der kunne først blive tale om en nedsættelse af grundskylden når SKAT’s vurdering af ejendommen gav anledning hertil. Efter den gældende ejendomsskattelov, har grundejere derfor kunne risikere at skulle betale fuld grundskyld for en grund i op til ca. 2 år, efter grunden er ramt af kystnedbrydning.

De nye regler ændrer ikke på hvornår SKAT skal (om)vurdere ejendommen, eller på hvornår denne vurdering får virkning. De nye regler i ejendomsbeskatningsloven § 7a pålægger imidlertid kommunen, at meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af ejendomme, hvor grunden er ramt af kystnedbrydning, i perioden frem til der kan lægges en ny ansættelse/vurdering fra SKAT til grund.

Med den nye bestemmelse får kommunerne mulighed for at fritage ejendomme for grundskyld allerede fra kystnedbrydningen er sket. Det vil ud fra omfanget af kystnedbrydningen på den pågældende grund være op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om der skal ske hel eller delvis fritagelse for grundskyld.

Fritagelsen for grundskyld har tilbagevirkende kraft til 1. januar 2015. Er kystnedbrydningen, der giver anledning til fritagelsen, sket efter 1. januar 2015, har fritagelsen virkning fra udgangen af det pågældende kvartal.

Kommunen vurderer hvornår det er godtgjort, at en ejendom er omfattet af bestemmelsen, og i bekræftende fald med hvor stor en del, der skal fritages for betaling af grundskyld. Kommunen kan i forbindelse med en ansøgning om fritagelse for grundskyld lægge vægt på eksempelvis fotografisk materiale indsendt af borgeren eller oplysninger om nye opmålinger af grunden, hvoraf det fremgår, at grunden er ramt af kystnedbrydning.

Såfremt du mener at din ejendom er ramt af kystnedbrydning efter 2015 og derfor skal fritages helt eller delvist for grundskyld, anbefaler jeg, at du retter henvendelse til en advokat og modtager rådgivning til ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld.

Advokat Mads Pedersen (L)
DRACHMANN ADVOKATER I/S