Forbrugerombudsmanden har sammen med flere brancheorganisationer revideret retningslinjerne for kortfristede lån, indgået som fjernsalgsaftaler, særligt reglerne om kreditvurdering. De nye krav til kreditvurderingen vil få betydning for alle erhvervsdrivende, der udbyder kredit til forbrugere. Reglerne er trådt i kraft den 1. maj 2017.
Forbrugerombudsmanden har, som følge af stigende antal sager på området, erfaret, at flere udbydere af kortfristede lån som udgangspunkt kun baserer deres kreditvurdering på statistiske oplysninger. Derfor har Forbrugerombudsmanden valgt at revidere retningslinjerne for kortfristede lån, indgået som fjernsalgsaftaler, bedre kendt som ”hurtiglån”..

I de reviderede retningslinjer skal kreditudbydere foretage en individuel kreditvurdering af den konkrete forbruger, inden der indgås en låneaftale. Det er ikke tilstrækkeligt alene at foretage en kreditvurdering på baggrund af statistiske oplysninger om forbrugeren, såsom alder, bopæl, osv.

Kreditudbyderne skal indhente tilstrækkeligt dokumenterede oplysninger om forbrugerens økonomi. Samtidig skal det vurderes, om forbrugeren må forventes at kunne opfylde låneaftalen, og ikke blot en vurdering af kreditudbyderens tabsrisiko.

Kravet til kreditvurderingen varierer afhængig af kredittens størrelse, løbetid samt ydelsernes størrelse og omkostningerne ved kreditten. Kreditudbyderen er således efterladt et skøn i sin vurdering af, hvad der udgør fyldestgørende oplysninger til brug for kreditvurderingen.

Kravet om tilstrækkeligt dokumenterede oplysninger er opfyldt, hvis kreditudbyderen er i besiddelse af følgende:
• Forbrugerens seneste lønseddel/meddelelse om offentlig udbetaling.
• Tilstrækkelig dokumentation for forbrugerens faste løbende udgifter.
• Forbrugerens seneste årsopgørelse.
• Kreditinformation fra relevante debitorregistre.
Hvis de indhentede oplysninger viser, at forbrugeren ikke vil være i stand til at overholde lånet, er det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med god markedsføringsskik at yde kreditten. Kreditudbyderen skal i dette tilfælde dokumentere, at kreditten er ydet på et forsvarligt og informeret grundlag.

Udover de nye regler om kreditvurdering, kræver de nye regler, at en forlængelse af en låneaftale medfører, at kravene til kreditvurdering og oplysning skal overholdes igen. Det kræves også, at fortrydelsesfristen på låneaftalen først begynder at løbe, når forbrugeren har fået alle de lovpligtige oplysninger. Selvom retningslinjerne alene gælder for udbydere af ”hurtiglån”, er reglerne udtryk for Forbrugerombudsmandens generelle holdning til kravet om kreditvurdering. De nye regler vil derfor få betydning for alle, der udbyder forbrugerkredit omfattet af kreditaftaleloven.

Det er tydeligt, at Forbrugerombudsmanden med de nye regler håber på, at færre økonomisk dårligt stillede kan optage ”hurtiglån”, og at denne virkning opnås ved at stille krav til udbyderen, fremfor krav om yderligere oplysninger til låntageren, idet de gængse låntagere af denne type lån, formentlig alligevel ikke forholder sig til oplysningerne.

Overholder en udbyder ikke reglerne, er dette ikke fulgt op med en straf, men Forbrugerombudsmanden kan udstede et påbud om overholdelse, og overholdes dette ikke, kan udbyderen ifalde bøde. Det er endnu uafklaret, om manglende iagttagelse af pligten til at foretage kreditvurdering også kan have konsekvenser for gyldigheden af ”hurtiglånet”.