De fleste virksomheder oplever, at kunder ikke betaler fakturaer til tiden. Enkelte kunder får betalt fakturaen når de har modtaget en rykker, mens andre helt ignorerer alle henvendelser om den manglende betaling.

Når kunden helt ignorerer fremsendte rykkerskrivelser eller lover at betale og der alligevel ikke sker noget, bør det overvejes om sagen skal sendes til inkasso.

Før du sender sagen til inkasso, kan du selv fremsende rykkerskrivelser, hvor du skal huske, at der maksimalt må opkræves kr. 100,00 i rykkergebyr, pr. rykkerskrivelse, og at rykkerskrivelserne som minimum skal være sendt med 10 dages mellemrum.

Du skal være særlig opmærksom på, at det er nemmere at inddrive et tilgodehavende, hvis du reagerer hurtigt på den manglende betaling, dvs. du straks sender en rykker og efter 10 dage sender kravet til inkasso, hvis rykkeren ikke medfører betaling. Du skal særligt være opmærksom på, at tilgodehavender som hovedregel forældes efter 3 år fra at fakturaen er forfalden til betaling.

Typisk starter en inkassosag med, at der sendes en påkravs skrivelse til skyldneren, med et tilbud om frivilligt forlig som skyldneren har mulighed for at acceptere samt foreslå en rimelig afdragsordning, hvis det fulde beløb ikke kan betales på én gang. Der bør tages forbehold for kreditors accept af det tilbudte afdragsbeløb, så urimelige forslag kan afvises.

Frivilligt forlig har samme retsvirkning som en dom, og overholder skyldneren ikke afdragsordningen, kan kravet sendes direkte i fogedretten.

Hvis skyldneren derimod ikke reagerer på påkravet, fremsendes der et betalingspåkrav til fogedretten, forudsagt at kravet ikke overstiger kr. 100.000,00. Fogedretten sender herefter betalingspåkravet til forkyndelse til skyldneren, som så har 14. dage til at komme med indsigelser imod kravet. Et betalingspåkrav kan sammenlignes med en stævning, der sendes til retten for at starte en civil retssag, om at skyldneren skal betale det skyldige beløb.

Hvis skyldneren ikke kommer med indsigelser, får betalingspåkravet, det som kaldes en 2. påtegning, som svarer til, at der er afsagt en dom i sagen og sagen kan sen-des direkte til inddrivelse i fogedretten. Fogedretten vil derefter indkalde til et foged-retsmøde, hvor skyldneren har mødepligt og skyldneren under straffeansvar skal svare sandt på alle spørgsmål vedrørende sin økonomi.

Hvis skyldneren kommer med indsigelser mod kravet, indledes der en civil retssag, efter reglerne i retsplejeloven, og det er først efter, at der enten er indgået forlig i sa-gen eller afsagt dom, at skyldneren kan indkaldes til fogedretten med henblik på inddrivelse af det skyldige beløb.

Hvis du sørger for en hurtig, konsekvent rykkerpolitik og debitorstyring, vil det for-mindske eventuelle tab på debitorer og medføre en bedre likviditet for dit firma. Undersøg derfor om rykkerproceduren og debitorstyringen i dit firma er optimalt.