Pr. 1. oktober 2015 trådte ændringer til forældreansvarsloven i kraft, hvilket er sket med baggrund i ønsket om at forsøge at begrænse muligheden for at udøve samværschikane.

Tidligere var det således, at Statsforvaltningen alene havde hjemmel til at træffe afgørelse om samværsforælders ret til ferie og ikke bopælsforælderen. Dette betød, at den af forældrene, der havde børnenes bopæl, i princippet frit kunne afholde ferie med børnene og kunne også lægge denne i perioder, hvor der var samvær med den anden forælder.

Dette har desværre medført, at der er set en række situationer, hvor bopælsforælderen har misbrugt dette regelsæt og hindret samværet med samværsforælderen.

Med den nugældende forældreansvarslov kan bopælsforælderen ikke længere bruge ferie som et redskab til at begrænse samvær. Lovændringen betyder nemlig, at begge forældres ferie med børnene skal reguleres af Statsforvaltningen. Er man således ikke enig om afholdelse af ferie, kan man som udgangspunkt ikke afholde ferie med barnet uden for de almindelige ferier og helligdagsperioder, med mindre dette er aftalt, eller Statsforvaltningen har truffet afgørelse om bortfald af samvær og afholdelse af ferie.

Endvidere er der indsat bestemmelser om automatisk fastsættelse af erstatningssamvær. Hvis der sker aflysning af et samvær, er udgangspunktet derfor, at der skal fastsættes et erstatningssamvær i den efterfølgende uge i samme omfang og på samme tidspunkt som det samvær, der er blevet aflyst. Erstatningssamværet sker automatisk og uanset aflysningsgrunden, herunder barnets sygdom.

Lovændringerne skal medføre, at børnene i højere grad sikres mulighed for at bevare den regelmæssige kontakt med den forælder, der ikke har barnet boende.

Erstatningssamvær sker ikke, hvis aflysning af samværet skyldes samværsforælderens forhold.

Man skal ikke søge Statsforvaltningen om fastsættelse af erstatningssamvær, men samværsforælderen skal umiddelbart efter aflysningen blot meddele bopælsforælderen, at samværsforælderen ønsker at have erstatningssamvær.

Derudover er der indført regler, hvorefter Statsforvaltningen kan træffe en hurtig, foreløbig afgørelse om et kontaktbevarende samvær i de situationer, hvor forældrene netop har ophævet samlivet, og der ikke har været mulighed for at blive enige om samværet. Dette for at sikre, at barnet ikke mister kontakten til den ene af forældrene i forbindelse med samlivsophævelsen.

Endelig er der indført tilbud om børnesagkyndig rådgivning i de tilfælde, hvor en forælder har indbragt en sag om udlevering af et barn via fogedretten.