Om centralbanker og nationalbanker

En centralbank eller nationalbank er den institution, der forestår udstedelsen af penge og har
hovedansvaret for valuta- og pengepolitikken i et land eller en gruppe af lande, f.eks. EU.

Nogle centralbanker er offentligt ejede, andre private. I praksis er der ringe forskel på de to
ejerskabsmodeller, eftersom sidstnævntes profit i realiteten overføres til staten i form af skatter
eller direkte overførsler.

Som hovedregel er centralbanker “uafhængige” af det et samfunds demokratiske processer, og
står således alene til ansvar overfor sig selv.

Danmarks nationalbank

Nationalbanken er Danmarks centralbank og bygger på lov om Danmarks Nationalbank fra 1936.
I lovens første paragraf står, at Nationalbanken har til opgave ‘at opretholde et sikkert pengevæsen
her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning’. Denne opgavebeskrivelse
er stadig dækkende for bankens opgaver den dag i dag.

Danmarks nationalbanks overordnede formål:

 1. Stabile priser:
  Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser, dvs. lav inflation. Det gøres ved
  at indrette pengepolitikken efter en fast kronekurs over for euroen.
 2. Sikre betalinger:
  Nationalbanken medvirker til, at kontante og elektroniske betalinger afvikles sikkert.
  Det sker ved at udstede sedler og mønter samt sørge for, at pengeinstitutterne kan
  afvikle indbyrdes betalinger.
 3. Stabilitet i det finansielle system:
  Nationalbanken bidrager til at sikre
  stabiliteten i det finansielle system. Det gøres ved at vurdere den finansielle stabilitet,
  overvåge betalingssystemer, producere finansiel statistik og forvalte statens gæld.

Danmarks nationalbank er uafhængig og selvejende

Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution etableret ved lov.
Uafhængigheden kan føres tilbage til bankens oprettelse i 1818. I loven fra 1936 fremgår
Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte
de pengepolitiske renter.

Bankernes bank i krisetider

Under finansielle krisetider fungerer nationalbanken desuden som udsteder af lån til den finansielle
sektor, idet centralbanken ofte fungerer som bankernes bank.

Kilder: Wikipedia, den frie encyklopædi og
www.nationalbanken.dk