Mulighed for fradrag på tabet i Amagerbanken

Fradrag for tab på indskud på en bankkonto afhænger af, hvornår pengene er indsat og hævet på kontoen.

Den 27. januar 2010 er skæringsdato for fradrag

Hvis de penge, der står på kontoen, er indsat før den 27. januar 2010, er der ikke fradrag for tabet. Hvis pengene er indsat på kontoen den 27. januar 2010 eller senere, er der fradrag for tabet.

Bagatelgrænse på 2.000 kr. ved fradrag

Det er en betingelse for fradrag, at årets samlede tab overstiger 2.000 kr. Gevinst eller tab på obligationer, beviser i obligationsbaserede investeringsforeninger og gæld i fremmed valuta skal
medregnes ved opgørelsen af årets samlede resultat.

Disse regler om fradrag for tab gælder også, hvis indskuddet på kontoen har karakter af ansvarlig lånekapital (dvs. gæld, der ved konkurs dækkes efter de øvrige kreditorer).

Opgørelse af tab

Hvis der er foretaget indskud og hævninger på kontoen både før og efter den 27. januar 2010, skal tabet opdeles i tab på indskud foretaget før den 27. januar 2010 og tab på indskud foretaget efter
den 27. januar 2010. FIFO-princippet, dvs. de første indskud anses for de først hævede.

Eksempel

Der er indsat 1.400.000 kr. på en indlånskonto inden den 27. januar 2010 og 500.000 kr. på samme konto efter den 27. januar 2010. Den 1. oktober 2009 er der hævet 200.000 kr., og den 1. februar 2010 er
der hævet 200.000 kr.

Indskud i alt 1.900.000 kr.
Hævninger i alt 400.000 kr.
Samlet tab 1.500.000 kr.
Hævningerne på i alt 400.000 kr. anses at vedrøre indskuddet foretaget inden den 27. januar 2010. Tilbage af dette indskud er 1.000.000 kr. (1.400.000-400.000). Denne del af tabet kan ikke fradrages,
da indskuddet er foretaget inden den 27. januar 2010.

Den resterende del af tabet på 500.000 kr. vedrører indskud foretaget den 27. januar 2010 eller senere. Det kan derfor fradrages, hvis årets tab overstiger bagatelgrænsen på 2.000 kr.

NB! Der er ikke i eksemplet taget højde for en evt. dividende fra konkursboet. Hvis der udbetales en dividende, vil det kunne reducere fradraget.

Tab er dækket af indskydergarantien

Tab på indlån i Amagerbanken er dækket af indskydergarantiordningen med op til ca. 750.000 kr. (100.000 euro) pr. indskyder. Dækningen op til 750.000 kr. gælder almindelige indlån, mens der er en
række konti, f.eks. børneopsparinger og pensionsordninger, der dækkes fuldt ud.

Hvis det samlede tab på indskud i banken overstiger 750.000 kr., anses garantibeløbet at dække tab på de indskud, der er foretaget først. Der skal med andre ord ikke ske en forholdsmæssig fordeling
af garantibeløbet på hhv. den ikke-fradragsberettigede og den fradragsberettigede del af tabet.

Eksempel

Der er indsat 1.400.000 kr. på en indlånskonto inden den 27. januar 2010 og 500.000 kr. på samme konto efter den 27. januar 2010.

Garantibeløbet fra indskydergarantien (ca. 750.000 kr.) dækker tab på de indskud, der er foretaget først. Garantibeløbet dækker altså en del af tabet på det indskud, der er foretaget inden den 27.
januar 2010. Tilbage er et tab på kr. 650.000 (1.400.000-750.000), der ikke er fradrag for.

Den resterende del af tabet på kr. 500.000 vedrører indskud på kontoen foretaget efter den 27. januar 2010. Dette tab kan derfor fradrages.

Hvornår kan tabet fradrages?

Tabet kan fradrages, når det er endeligt konstateret. Det vil sige på det tidspunkt, hvor det er sandsynliggjort, at indskuddet eller en del af indskuddet er tabt. I tilfælde som her, hvor banken
(debitor) er erklæret konkurs, kan en erklæring udsendt af bobestyreren om den forventede dividende danne grundlag for fradrag for hele eller en del af tabet.